دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تعهد سازمانی و معضلات سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش

 

1-7-1) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر مستقل

تعریف مفهومی مدیریت عملکرد: مدیریت عملکرد به تمامی رویکردهای یکپارچه و استراتژیک اطلاق می گردد که هدف آن بهبود عملکرد سازمانی برای نیل به اهداف استراتژیک سازمان و ترویج ماموریت و ارزش های سازمانی می باشد (Mwita, 2000). در پژوهش حاضر به مقصود سنجش مدیریت عملکرد از روش تحلیل مدیریت عملکرد (PMA) که یکی از ابزارهای سنجش و تحلیل مدیریت عملکرد می باشد بهره گیری می گردد.

روش تحلیل مدیریت عملکرد شامل 9 بعد به تبیین زیر می­باشد :

الف) ابعاد ساختاری مدیریت عملکرد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ساختار مسئولیت سازمان : سبک ترتیبی مشخصی در سازمان هست؛ کارها و مسئولیت ها به گونه دقیق تعریف شده اند و همه ی سطوح مدیریتی این قواعد را رعایت می کنند؛

محتوای اطلاعات عملکرد: اطلاعات مالی و غیر مالی که اعضای سازمان مورد بهره گیری قرار می‌دهند، بر عوامل حیاتی موفقیت و شاخص های کلیدی عملکرد تمرکزی استراتژیک دارند؛

انسجام اطلاعات عملکرد: اطلاعات عملکرد دقیق، قابل اعتماد و به موقع بوده و بین آن ها ناسازگاری وجود ندارد؛

مدیریت پذیری اطلاعات عملکرد: بهره گیری از گزارش های سازمانی و سیستم های مدیریت عملکرد آسان بوده و اطلاعات عملکرد تفصیلی و مبسوط از طریق سیستم های ICT به سهولت در دسترس قرار دارند؛

ب) ابعاد رفتاری مدیریت عملکرد

احساس مسئولیت: اعضای سازمان در قبال شاخص های کلیدی عملکرد خود و سازمان به منزله ی یک کل احساس مسئولیت می کنند؛

سبک مدیریت: مدیریت ارشد آشکارا چگونگی عملکرد اعضای سازمان را دنبال کرده، فرهنگ بهبود و ابتکار را ترویج داده و اعضای سازمان را در جریان نتایج معوقه قرار می دهد؛

جهت گیری عملی سازمان: اطلاعات حاصل از سیستم مدیریت عملکرد در فعالین های روزمره اعضای سازمان به گونه ای ادغام و یکپارچه می گردد که مسائل بلافاصله مورد توجه قرار گرفته و اقدامات لازم (اصلاحی یا پیشگیرانه) انجام می گیرد؛

ارتباطات: ارتباط (بالا به پایین و پایین به بالا) در خصوص نتایج در فواصل منظم مستقر می گردد، هم چنین تسهیم دانش و اطلاعات عملکرد بین واحدهای سازمانی انجام می شود؛

پ) همسویی: سایر سیستم های مدیریتی سازمان مانند سیستم مدیریت منابع انسانی به طرز مطلوب با سیستم مدیریت عملکرد هم جهت می باشند، هم چنین امور مهم سازمان دائماً ارزیابی شده و از کوشش های صورت گرفته تقدیر به اقدام می آید (مقیمی و حفیظی، 1388).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر عبارتند از:

سنجش مدیریت عملکرد در سازمان های اجرایی

سنجش تعهد سازمانی  کارکنان در سازمان های اجرایی

سنجش عدالت سازمانی در سازمان های اجرایی

سنجش ارتباط ی بین مدیریت عملکرد و تعهد سازمانی کارکنان با در نظر داشتن عدالت سازمانی در سازمان های اجرایی.