دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد تجاری بانک ها

قسمتی از متن پایان نامه :

روایی و پایایی ابزار اندازه گیری

پیش از اطمینان نهایی به ابزارهای اندازه گیری و به کارگیری آنها در مرحله اصلی جمع آوری
داده ها، لازم است که پژوهشگر از طریق علمی، اطمینان لازم را نسبت به روابودن به کارگیری ابزار مورد نظر و پایا بودن آن پیدا کند، در واقع روایی و پایایی ویژگی هایی هستند که هر ابزار سنجشی مانند پرسشنامه بایستی دارا باشد.

روایی

مقصود از روایی آن می باشد که آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه و ویژگی ای که ابزار برای آن طراحی شده می باشد را اندازه گیری کند یا خیر؟ موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری‌های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد. روایی با این سؤال در ارتباط می باشد که آیا ما همان چیزی را که در نظر داریم، اندازه گیری می کنیم؟ (خاکی، 1387). از آنجا که در پژوهش حاضر از پرسشنامه های معتبر بهره گیری شده دارای روایی می باشند اما جهت اطمینان بیشتر پرسشنامه توسط استاد راهنما و مشاور مطالعه شده و تائید شدند. لذا روش مورد بهره گیری جهت مطالعه روایی پرسشنامه روش روایی محتوی بوده می باشد.

پایایی

پایایی عبارت می باشد از اینکه اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد بهره گیری قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل گردد. به بیانی دیگر، ابزار پایا ابزاری می باشد که از خاصیت تکرار پذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد.

در این پایان نامه برای تعیین پایایی پرسشنامه با تأکید بر همسانی درونی سؤالات از طریق محاسبه ضریب آلفای کرانباخ اقدام شده که با بهره گیری نرم افزار 19 SPSS برای مجموعه سؤالات مربوط به هر متغیر اقدام گردید. فرمول محاسبه  ضریب آلفای کرانباخ به تبیین زیر می باشد:

ra = ضریب پایایی کل آزمون

j = تعداد بخش های آزمون

= واریانس نمرات هر بخش از آزمون

= واریانس نمرات کل آزمون

جدول3-3) مقدار آلفای کرونباخ متغیر های پژوهش3-6) روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها

روش مورد بهره گیری جهت تجزیه وتحلیل داده ها در این پژوهش بهره گیری از شیوه های کمی می باشد. بهره گیری از روشهای آماری به دو شکل توصیفی واستنباطی انجام می گیرد.

تجزیه و تحلیل با بهره گیری از آمار توصیفی:

به یک مجموعه از مفاهیم و روشهای بکار گرفته شده جهت سازمان دادن، اختصار نمود ن، تهیه جدول، رسم نمودار وتوصیف داده های جمع آوری شده آمار توصیفی گفته می گردد (خاکی،1387). آمار توصیفی برای تبیین وضعیت پدیده یا مساله یا موضوع مورد مطالعه مورد بهره گیری قرار می گیرد یا درواقع ویژگی های مورد مطالعه به زبان آمار تصویر سازی و توصیف می گردد (حافظ نیا،1383). در این پژوهش در مرحله اول تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از تکنیک های آمار توصیفی به اظهار خواص نمونه مورد مطالعه پرداخته می گردد.

آمار استنباطی:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

سایت منبع

مطالعه تاثیر  مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد تجاری بانک ها (مطالعه موردی بانک  صادرات گیلان)

اهداف فرعی:

  • سنجش اندازه تمرکز بر مشتریان کلیدی در بانک.
  • سنجش اندازه سازماندهی CRM  در بانک .
  • سنجش اندازه مدیریت دانش در بانک ها.
  • سنجش اندازه فناوری های CRM  به کار رفته  در بانک
  • سنجش اندازه عملکرد تجاری در بانک ها.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید