دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

3-5 روش جمع آوری داده ها

گردآوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش ، یکی از مراحل اساسی آن می باشد و به لحاظ اهمیت آن ، گاه به اشتباه ، روشهای گردآوری داده ها را روش های پژوهش می نامند .مرحله گردآوری داده ، آغاز فرایندی می باشد که طی آن ، محقق یافته های میدانی را گردآوری می کند و با روش استقرایی به فشرده سازی آنها از طریق طبقه بندی و سپس تجزیه و تحلیل می پردازد و فرضیه های تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار می دهد و در نهایت ، حکم صادر می کند و پاسخ مسأله پژوهش را به اتکای آنها می یابد بعبارتی ، محقق به اتکای اطلاعات گردآوری شده ، واقعیت و حقیقت را آنطوری که هست ، کشف می نماید . ( حافظ نیا ، 1383 ، ص 162 ) در پژوهش حاضر روش جمع آوری داده ها میدانی بوده می باشد .

سایت منبع

 

3-6 ابزار جمع آوری داده ها

برای جمع آوری داده ها و اطلاعات این پژوهش از ابزار پرسشنامه استاندارد بهره گیری شده می باشد . پرسشنامه این پژوهش شامل دو بخش سوالات عمومی و سوالات اختصاصی ( رهبری تحول آفرین ، رفتار شهروندی سازمانی و عدالت بین فردی ) می باشد . بخش اول به جمع آوری اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان پرداخته می باشد . این بخش از چهار سوال تشکیل شده می باشد که در مورد جنست ، اندازه تحصیلات ، سابقه کار و نوع استخدام پاسخ دهندگان می باشد و قسمت دوم سوالات مربوط به سنجش رهبری تحول آفرین ، رفتار شهروندی سازمانی رهبرمدار و عدالت بین فردی به تبیین جدول زیر می باشد .

جدول 3-1  متغیرها ، ابعاد و تعداد سوالات پرسشنامه

پرسشنامه جهت اندازه گیری رهبری تحول آفرین بر اساس مدل بس و اولیو
( 1985 ) و از پرسشنامه MLQ5 بهره گیری شده که شامل 18 سوال می باشد . پرسشنامه جهت اندازه گیری رفتار شهروندی سازمانی رهبرمدار بر مقیاس رفتار شهروندی سازمانی ویلیامز و آندرسون ( 1991 ) مطرح گردیده .و پرسشنامه جهت اندازه گیری عدالت سازمانی ( بین فردی ) توسط کولکوییت ( 2001 )   مفهوم عدالت بین فردی Moags,Bies (1986) مورد سنجش قرار گرفت .

در تنظیم این پرسشنامه ها از طیف پنج گزینه ای لیکرت بهره گیری شده می باشد که به ترتیب تمامی سوالات پرسشنامه دارای 5 گزینه به هیچ وجه ، به ندرت ، گاهی اوقات ، بیشتر اوقات و همیشه می باشند .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

در این پژوهش که کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان جامعه آماری مورد نظر آن می باشد اهدافی به تبیین ذیل مد نظر می باشد :

1- سنجش سبک  رهبری تحول  آفرین و ابعاد آن بر رفتارهای شهروندی سازمانی رهبر مدار  در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان .

2- سنجش تأثیر سبک رهبر تحول آفرین بر رفتارهای شهروندی سازمانی رهبر مدار از طریق درک عدالت در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان .

3-.سنجش اندازه ادراک کارکنان ستادی از سبک رهبری تحول آفرین در دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

4- سنجش اندازه بروز رفتارهای شهروندی رهبرمدار  در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

5- سنجش اندازه درک عدالت از سوی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان.