دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تعهد سازمانی و معضلات سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر وابسته

تعهد سازمانی را می توان باور قاطع افراد در پذیرش ارزش ها و اهداف سازمان و تمایل به کوشش بیشتر و حفظ عضویت در سازمان دانست و اظهار کننده ی حالتی می باشد که در آن کارمند سازمان، هدف هایش را معرف خود دانسته و آرزو می کند که در عضویت آن سازمان باقی بماند.

به مقصود سنجش اندازه تعهد سازمانی نیز از مدل سه بعدی آلن[1] و می یر[2] بهره گیری می گردد. در این مدل تعهد سازمانی در سه بعد تعریف شده می باشد:

تعهد عاطفی: شامل وابستگی عاطفی کارکنان به تعیین هویت با سازمان و درگیر شدن در فعالیت های سازمان با داشتن احساس مثبت می باشد (یعقوبی و همکاران، 1389).

تعهد مستمر: در این بعد از تعهد، کارکنان در سازمان می مانند زیرا نیاز دارند که بمانند و دارای وفاداری بالا در سازمان هستند (اله‌توکلی و همکاران، 1388).

تعهد هنجاری: الزام و احساس تکلیف به باقی ماندن در سازمان را نشان می دهد (Hunt & Morgan, 1994).

 

سایت منبع

1-7-3) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر تعدیل گر

عدالت در سازمان یا عدالت سازمانی بیانگر ادراک کارکنان از رفتار منصفانه سازمان می باشد (برومند و همکاران، 1389).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این مطالعه عدالت سازمانی می باشد به کمک سه مولفه عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی مورد سنجش قرار می گیرد.

 

عدالت توزیعی عبارت می باشد از انصاف نظاره شده در منافع یا تخصص‌هایی که یک فرد از سازمان دریافت داشته می باشد (مشرف جوادی و همکاران، 1385).

عدالت رویه‌ای نیز به کیفیت و انصاف در رفتار بین افراد، جامعه و دولت تصریح دارد (Colquitt, 2001).

عدالت تعاملی به کیفیت رفتار میان اشخاص که به وسیله‌ی فردی احساس می گردد باز می گردد (مشرف‌جوادی و همکاران، 1385).

 

1-8) قلمرو پژوهش

 

1-8-1) قلمرو موضوعی: پژوهش حاضر از نظر موضوعی در حوزه مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی پیرامون ارزیابی ارتباط بین مدیریت عملکرد و تعهد سازمانی با در نظر داشتن تأثیر عدالت سازمانی می باشد.

1-8-2) قلمرو مکانی: سازمانهای اجرایی استان گیلان

1-8-3) قلمرو زمانی: زمان مطالعه سه ماهه ی چهارم سال 1389 و نیمه اول سال 1390 می باشد.

[1] . Allen

[2] . Meyerz

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر عبارتند از:

سنجش مدیریت عملکرد در سازمان های اجرایی

سنجش تعهد سازمانی  کارکنان در سازمان های اجرایی

سنجش عدالت سازمانی در سازمان های اجرایی

سنجش ارتباط ی بین مدیریت عملکرد و تعهد سازمانی کارکنان با در نظر داشتن عدالت سازمانی در سازمان های اجرایی.