دانلود پایان نامه

است (Torghi, 1389).

جدول شماره 3-2 سنجش پايايي پرسشنامه شماره يک با استفاده از آلفاي کرونباخ

جدول شماره 3-3 سنجش پايايي پرسشنامه شماره دو با استفاده از آلفاي کرونباخ

3-10- روش تجزيه و تحليل دادهها
محقق اطلاعات جمعآوري شده را، سازماندهي و طبقهبندي ميکند و به ارزيابي اطلاعات به دست آمده ميپردازد و يافتههاي حاصله را تفسير و از آنها نتيجه گيري ميکند. يعني به سوالات تحقيق پاسخ ميدهد (Torghi, 1389). دادههاي گردآوري شده با استفاده از آمار توصيفي و همچنين آمار استنباطي تحليل شد. به اين ترتيب که با استفاده از دادههاي جمعآوري شده از بخش اول پرسشنامه، به کمک روش آمار توصيفي، اطلاعات جمعيت شناختي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و در بخش آمار استنباطي، به منظور پاسخدهي به سوالات تحقيق، روش آزمون مقايسه زوجي به کارگرفته شده است. براساس قضيه حد مرکزي همچنان که n بزرگتر ميشود، تمايل توزيع مجموع دادههاي نمونه به سمت نرمال بيشتر ميشود. بسياري از نويسندگان بر اساس يک قائده سرانگشتي معتقدند که صرف نظر از توزيع جامعهي آماري حداقل يک نمونهي 30 تايي لازم است تا بتوان گفت توزيع آمارهي X نرمال است (Azar.A & Momeni.M, 1387).
آزمون مقايسه زوجي و يا نمونههاي وابسته بر مبناي توزيع T يک آزمون پارامتري ميباشد که در آن به بررسي ميانگين يک جامعه در دو حالت پرداخته ميشود. از اين آزمون? از آن‌جايي که با دو حالت سرو کار داريم? براي آزمون فرضيه‌هاي تفاوتي استفاده مي‌شود (GMI6, 1390). همچنين روشي که براي ارزشيابي پيش آزمون و پس آزمون به کار ميرود، روشي است که در آن از مشاهدات مربوط به نمونههاي غيرمستقل استفاده ميکنند. آزمون فرضيهاي که بر مبناي اين نوع دادهها قرار دارد به “آزمون مقايسهي زوجها ” معروف است (Azar.A & Momeni.M, 1387). در راستاي اهداف اين تحقيق، تحليل ابعاد اصلي با استفاده از نرمافزار SPSS انجام گرفت.

فصل چهارم
تجزيه و تحليل دادهها

مقدمه
بعد از مرحله جمعآوري دادهها و اطلاعات، بايد مجموعهي دادهها و اطلاعات جمعآوري شده، طبقهبندي شود تا از حالت پراکندگي و گستردگي خارج شود. سپس اطلاعات جمعآوري شده با توجه به ضابطههايي مورد ارزيابي قرار گيرد. در انتها محقق بايد بر اساس اين اطلاعات استدلال و استنتاج کند و نتايج و برداشتهاي خود را ارائه نمايد؛ يعني به سوالات تحقيق پاسخ دهد يا در مورد فرضيهها به قضاوت بپردازد (Torghi, 1389).
اين تحقيق در مقوله بازاريابي ميباشد و بر انتظارات و رضايتمندي گردشگران چيني متمرکز است. به اين منظور پرسشنامههاي مربوطه در بين گردشگران چيني، توزيع و جمعآوري شد و سپس اين پرسشنامهها به منظور تجزيه و تحليل، وارد نرم افزار SPSS شد. براي تحليل يافتههاي تحقيق، با استفاده از نرم افزار SPSS تحليلهاي توصيفي و استنباطي به شرح زير انجام گرفته است. همچنين از مدل معادلات ساختاري براي آزمايش مدل ساختاري پيشنهادي و سوالات تحقيق استفاده شده است. در نهايت محقق به سوالات تحقيق پاسخ داده و به ارزيابي و قضاوت پرداخته است.

4-1- بررسي و توصيف اطلاعات حاصل از دادههاي جمعيت شناختي اعضاي نمونه

4-1-1- توزيع فراواني پاسخدهندگان برحسب جنسيت
همانطور که در جدول (4-1) ملاحظه ميشود، پاسخدهندگان مرد و زن نسبت يکساني دارند. همچنين براساس تحقيقات ميداني محقق از هتلها و راهنمايان تور، ترکيب گردشگران چيني از لحاظ جنسيت تقريبا يکسان بوده و معمولا تعداد زن و مرد برابر است. از دادهها ميتوان استدلال کرد که بين انتظارات و رضايتمندي زن و مرد تفاوتي وجود ندارد اما به طور دقيق نميتوان به اين نتيجه کلي رسيد. البته اين موضوع خارج از حيطه تحقيق قرار دارد و ميتواند خود به عنوان يک موضوع مورد پژوهش قرار گيرد.

جدول 4-1- توزيع فراواني گردشگران چيني در اصفهان بر حسب جنسيت
رديف
جنسيت
فراواني
درصد
1
مرد
73
50.0
2
زن
72
50.0
3
جمع کل
145
100.0

نمودار 4-1- توزيع فراواني گردشگران چيني در اصفهان بر حسب جنسيت
4-1-2- توزيع فراواني پاسخدهندگان بر حسب سن
بيشترين تعداد نمونه آماري يعني حدود 29 و 28 درصد گردشگران را به ترتيب گروههاي سني 30 تا 39 سال و 40 تا 49 سوال، و کمترين تعداد يعني حدود 3.5 درصد در گروه سني کمتر از 20 سال قرار دارند. جدول زير توزيع سني گردشگران چيني را نشان ميدهد.

جدول 4-2- توزيع فراواني گردشگران چيني در اصفهان بر حسب سن
رديف
سن
فراواني
درصد
1
کمتر از 20
5
3.5
2
21-29
20
14
3
30-39
42
28.7
4
40-49
40
27.3
5
50-59
20
14.0
6
60 به بالا
18
12.6
7
جمع کل
145
100.0

نمودار 4-2- توزيع فراواني گردشگران چيني در اصفهان بر حسب سن
4-1-3- توزيع فراواني پاسخدهندگان بر حسب وضعيت تاهل
نتايج نشان ميدهد که :
31 درصد گردشگران چيني مجرد،
66.2 درصد متاهل،
و 2.8 درصد نيز شرايط ديگري را داشتهاند.

جدول 4-3- توزيع فراواني گردشگران چيني در اصفهان بر حسب وضعيت تاهل
رديف
وضعيت تاهل
فراواني
درصد
1
مجرد
45
31
2
متاهل
96
66.2
3
غيره
4
2.8
4
جمع کل
145
100

نمودار 3-4- توزيع فراواني گردشگران چيني در اصفهان بر حسب وضعيت تاهل
4-1-4- توزيع فراواني پاسخده
ندگان بر حسب تحصيلات
اکثر گردشگراني که در اين تحقيق شرکت کردهاند دانشجو بودهاند. 71 درصد با تحصيلات دانشجوي دوره ليسانس داراي بيشترين فراواني، حدود 14 درصد آموزش متوسطه و دانش آموخته يا فوق ليسانس و حدود 2 درصد مدرک دکتري و بالاتر داشتهاند.

جدول 4-4- توزيع فراواني گردشگران چيني در اصفهان بر حسب تحصيلات
رديف
تحصيلات
فراواني
درصد
1
ابتدايي
0
0.00
2
آموزش متوسطه
20
13.8
3
دانشجوي دوره ليسانس
103
71.0
4
دانش آموخته يا فوق ليسانس
20
13.8
5
دکتري و بالاتر
2
1.4
6
جمع کل
145
100.0

نمودار 4-4- توزيع فراواني گردشگران چيني در اصفهان بر حسب تحصيلات
4-1-5- توزيع فراواني پاسخدهندگان بر حسب شغل
از لحاظ وضعيت اشتغال به ترتيب
44.8 درصد کارمند، 20.7 درصد کارگر، 17.2 بازنشسته، 10.4 درصد دانشجو، و 6.9 درصد بيکار بودهاند.

جدول 4-5- توزيع فراواني گردشگران چيني در اصفهان بر حسب شغل
رديف
شغل
فراواني
درصد
1
کارمند
65
44.8
2
کارگر
30
20.7
3
دانشجو
15
10.4
4
بازنشسته
25
17.2
5
بيکار
10
6.9
6
جمع کل
145
100.0

نمودار 4-5- توزيع فراواني گردشگران چيني در اصفهان بر حسب شغل
4-2- بررسي و توصيف اطلاعات حاصل از دادههاي اطلاعات رفتار سفر اعضاي نمونه

4-2-1- توزيع فراواني پاسخدهندگان برحسب نوع سازماندهي سفر
60 درصد از گردشگران چيني براي سفر به اصفهان بسته سفر يا پکيج تور خريداري و با تور به اصفهان سفر کرده و 40 درصد آنها نيز به صورت شخصي و مستقل سفر کردهاند. که بيشتر آنها نيز از طريق دوستان ايراني يا غير ايراني خود در اصفهان براي هماهنگي برنامه سفر خود کمک گرفتهاند.

جدول 4-6- توزيع فراواني گردشگران چيني در اصفهان بر حسب نوع سازماندهي سفر
رديف
نوع سازماندهي سفر
فراواني
درصد
1
مستقل
58
40
2
بسته سفر
87
60
3
جمع کل
145
100

نمودار 4-6- توزيع فراواني گردشگران چيني در اصفهان بر حسب نوع سازماندهي سفر
4-2-2- توزيع فراواني پاسخدهندگان بر حسب همراهان
بيش از 50 درصد گردشگران چيني با دوستان يا بستگان خود به شهر اصفهان سفر کردهاند. 12.4 درصد گردشگران چيني تنها، 21.4 درصد با همسر، 12.4 با همسر و بچه، و 3.5 درصد هم گفتهاند که با همسر و دوستان يا بستگان خود به شهر اصفهان سفر کردهاند.

جدول 4-7- توزيع فراواني گردشگران چيني در اصفهان بر حسب همراهان
رديف
همراهان
فراواني
درصد
1
تنها
18
12.4
2
همسر
31
21.4
3
همسر و بچه
18
12.4
4
دوستان يا بستگان
73
50.3
5
همسر و دوستان يا بستگان
5
3.5
6
جمع کل
145
100

نمودار 4-7- توزيع فراواني گردشگران چيني در اصفهان بر حسب همراهان
4-2-3- توزيع فراواني پاسخدهندگان بر حسب مدت اقامت در شهر اصفهان
بيشترين تعداد نمونه آماري يعني حدود 60.7 درصد از گردشگران چيني، يک تا دو روز در اصفهان اقامت داشتهاند. 22 درصد از آنها به مدت 3 روز، 10.3 درصد به مدت 5 روز، 2 درصد به مدت 4 روز، 5 درصد به مدت يک هفته يا بيشتر در اصفهان اقامت داشتهاند. همچنين بر اساس تحقيقات ميداني محقق از برخي از هتلها و راهنمايان تور، معمولا گردشگران چيني به مدت 1 تا 3 روز در اصفهان اقامت دارند.


دیدگاهتان را بنویسید