دانلود پایان نامه

گذاري شدند.
تجزيه و تحليل داده ها
با در نظر گرفتن عنوان پژوهش ، مطالعه حاضر تك متغيري است كه اين متغير، سوختگي و عوامل مرتبط با آن ميباشد. متغير سوختگي متغير وابسته و متغيرهاي عوامل مرتبط (فردي، خانوادگي و محيطي) متغيرهاي مستقل ميباشند. يافتههاي پژوهش حاضر هم از نوع كيفي و هم از نوع كمي ميباشند.
از عوامل فردي: سن (كمي- پيوسته ، متغير مستقل)، جنس (کيفي-اسمي، متغير مستقل)، رتبه تولد (كيفي- رتبهاي، متغير مستقل )، سابقه بيماري قبلي (کيفي-اسمي، متغير مستقل)، سابقه سوختگي (کيفي-اسمي، متغير مستقل)، ناحيه سوخته (کيفي-اسمي، متغير وابسته)، درجه سوختگي (کيفي-رتبهاي، متغير وابسته)، درصد سوختگي (کمي-پيوسته، متغير وابسته)، عامل ايجاد سوختگي (کيفي-اسمي، متغير مستقل)، استعمال مادهاي قبل از پذيرش بر روي سوختگي (کيفي-اسمي، متغير مستقل)، پيامد سوختگي (کيفي-اسمي، متغير وابسته)، فصل حادثه (کيفي-اسمي، متغير مستقل)، روز حادثه (کيفي-اسمي، متغير مستقل)، ساعت حادثه (کمي-پيوسته، متغير مستقل)، مکاني از منزل که کودک بيشتر وقت خود را در آنجا سپري ميکند (کيفي-اسمي، متغير مستقل) ميباشد.
از عوامل خانوادگي: سن والدين (كمي- پيوسته، متغير مستقل)، ميزان تحصيلات والدين (کيفي-رتبهاي، متغير مستقل)، سابقه بيماري والدين (کيفي- اسمي، متغير مستقل)، اعتياد والدين (کيفي- اسمي، متغير مستقل)، شغل والدين (کيفي- اسمي، متغير مستقل)، وضعيت تأهل والدين (کيفي- اسمي، متغير مستقل)، نوع خانواده (کيفي- اسمي، متغير مستقل)، تعداد اعضاي خانواده (کمي-گسسته، متغير مستقل)، فرد حاضر در زمان حادثه (کيفي- اسمي، متغير مستقل)، محل سکونت (کيفي- اسمي، متغير مستقل)، وضعيت مسکن (کيفي- اسمي، متغير مستقل)، درآمد ماهيانه (کمي-گسسته، متغير مستقل)، آگاهي والدين از روشهاي پيشگيري از سوختگي (کيفي- اسمي، متغير مستقل) ميباشد.
از عوامل محيطي: زير بناي منزل (کمي- پيوسته، متغير مستقل)، تعداد اتاق خواب (کمي-گسسته، متغير مستقل)، وجودآشپزخانه مجزا (کيفي- اسمي، متغير مستقل)، مکان آشپزخانه (کيفي- اسمي، متغير مستقل)، نوع آشپزخانه (کيفي- اسمي، متغير مستقل)، مکان طبخ غذا (کيفي- اسمي، متغير مستقل)، مکان حادثه (کيفي- اسمي، متغير مستقل)، وسيله آشپزي (کيفي- اسمي، متغير مستقل)، وسيله گرمايشي (کيفي- اسمي، متغير مستقل)، نوع سوخت (کيفي- اسمي، متغير مستقل)، ارتفاع پريزها (کيفي- اسمي، متغير مستقل)، در پوش پريزها (کيفي- اسمي، متغير مستقل)، خارج از دسترس بودن وسايل آتشزا (کيفي- اسمي، متغير مستقل)، خارج از دسترس بودن مواد قابل اشتعال (کيفي- اسمي، متغير مستقل)، خارج از دسترس بودن وسايل گرمازا (کيفي- اسمي، متغير مستقل)، خارج از دسترس بودن مواد شيميايي (کيفي- اسمي، متغير مستقل)، محافظ اطراف وسايل گرمايشي (کيفي- اسمي، متغير مستقل) ميباشد.
جهت تجزيه و تحليل دادهها ، اطلاعات جمع آوري شده پس از كد گذاري وارد كامپيوتر گرديد و سپس متغيرهاي پژوهش با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 16 و با كمك آمار توصيفي (برآورد فراواني ، درصد ، محاسبه ميانگين ، انحراف معيار و ميانه ) واستنباطي (آزمون من ويتني يو، کايدو، تست دقيق فيشر، آزمون رگرسيون لجستيک چندگانه) مورد بررسي قرار گرفت.
در ابتدا نرمال بودن توزيع دادههاي کمي با استفاده از آزمون کولموگروف اسميرنو83 بررسي شد که همه دادهها بجز زير بناي منزل از توزيع نرمال پيروي ميکردند، در نتيجه در اين مورد از آزمون منويتنييو استفاده شده است و ارتباط ساير متغيرهاي مستقل با متغيرهاي وابسته بصورت تک متغيره84 بر اساس روشهاي کايدو و تست دقيق فيشر سنجيده شدند. جهت برآورد ضرايب رگرسيوني در آناليز چند گانه ابتدا متغيرهاي معنيدار با 1/0 P در آناليز تک متغيره وارد مدل رگرسيوني شده که در مدل نهايي ضرايب رگرسيوني عوامل پيشبيني کننده سوختگي محاسبه گرديد.
ملاحظات اخلاقي
پژوهشگر در راستاي انجام پژوهش ، ملاحظات اخلاقي زير را رعايت نمود:
اخذ مجوزهاي لازم براي انجام پژوهش:
1- پژوهشگر به صورت کتبي از طريق معاونت پژوهشي به رياست بيمارستانهاي ولايت، 17 شهريور، رسول اکرم، گيل و آريا شهر رشت معرفي گرديده و با كسب اجازه از مقامات مسئول اقدام به پژوهش حاضر نمود .
2- پژوهشگر با اجازه مديريت خدمات پرستاري بيمارستانها و اجازه سرپرستاران بخشها پژوهش خود را انجام داد.
4- در صورت رضايت والدين کودک پرسشنامه تکميل گرديد.
5- امانت داري دربارهي اطلاعات اخذ شده از واحدهاي مورد پژوهش رعايت شده، و در اين مورد به والدين اطمينان داده شد كه در پرسشنامهها اسمي ذکر نخواهد شد و اطلاعات كسب شده محرمانه تلقي مي شود.
6-به مسئولين مراکز درماني اطمينان داده شد که در صورت تمايل نتايج در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.
7- صداقت علمي در طول پژوهش رعايت گرديد.

يافتههاي پژوهش
با توجه به اهداف از پيش تعيين شده ، در اين پژوهش 350 کودک 6-1 سال از نظر تعيين عوامل مرتبط با سوختگي کودکان مراجعه کننده به مرکز آموزشي و درماني سوانح سوختگي ولايت شهر رشت مورد بررسي قرار گرفتند و اطلاعات حاصل در قالب 13 جدول و 7 نمودار تهيه و تنظيم گرديد.
جدول شماره (1) در ارتباط با هدف ويژه اول ” تعيين توزيع فراواني سوختگي کودکان 6-1 سال” تنظيم شده است.
جداول شماره (2) و (3) و نمودار شماره (1) در ار
تباط با هدف ويژه دوم پژوهش “تعيين عوامل فردي کودکان 6-1 سال با سوختگي”، هدف سوم ” تعيين عوامل فردي کودکان 6-1 سال گروه بدون سوختگي” و هدف چهارم “مقايسه عوامل فردي درکودکان 6-1 سال با سوختگي با گروه بدون سوختگي ” تنظيم گرديده است.
جداول شماره (4) تا (8) و نمودار شماره (2) تا (4) در ارتباط با اهداف ويژه پنجم ” تعيين عوامل خانوادگي کودکان 6-1 سال با سوختگي”، هدف ششم ” تعيين عوامل خانوادگي کودکان 6-1 سال گروه بدون سوختگي ” و هدف هفتم” مقايسه عوامل خانوادگي درکودکان 6-1 سال با سوختگي با گروه بدون سوختگي ” تنظيم شده است.
جداول شماره (9) تا (12) و نمودار شماره (5) تا (7) براساس اهداف ويژه هشتم ” تعيين عوامل محيطي کودکان 6-1 سال با سوختگي” و هدف نهم ” تعيين عوامل محيطي کودکان 6-1 سال گروه بدون سوختگي ” و هدف دهم ” مقايسه عوامل محيطي درکودکان 6-1 سال با سوختگي با گروه بدون سوختگي ” تنظيم گرديده است.
جدول شماره (13) نيز جهت تعيين پيشبيني کنندههاي احتمال سوختگي تنظيم شده است.

جدول شماره (1): توزيع فراواني سوختگي در گروه کودکان با سوختگي
فرواني
متغيرها
تعداد
درصد
سابقه سوختگي قبلي
بله
15
6/8

خير
160
4/91

جمع
175
100
محل سوختگي
سر و گردن
33
9/18

اندام فوقاني
44
1/25

اندام تحتاني
57
6/32

تنه
36
5/20

پرينه
5
9/2

جمع
175
100
درجه سوختگي
يک
12
9/6

دو
122
7/69

سه
41
4/23

جمع
175
100
درصد سوختگي
کمتر از 10
113
6/64

20-10
46
3/26

بيشتر از 20
16
1/9

جمع
175
100
ميانگين و انحراف معيار درصد سوختگي 5/12 ± 05/10
علت سوختگي
مايعات داغ
139
4/79

اشياء داغ
17
7/9

آتش
15
6/8

الکتريکي
1
6/0

شيميايي
3
7/1

جمع
175
100

ادامه جدول شماره (1)
فرواني
متغيرها
تعداد
درصد
خوددرماني در منزل
خير
37
1/21

آب سرد
78
6/44

پماد سوختگي
21
12

تخم مرغ
6
5/3

گوجه
13
4/7

خمير دندان
20
4/11

جمع
175
100
پيامد سوختگي
بستري
110
9/62

سرپايي
65
1/37

جمع
175
100
فصل حادثه
بهار
8
7/4

تابستان
85
5/48

پاييز
80
7/45

زمستان
2
1/1

جمع
175
100
بروز سوختگي در روز تعطيل
بله
69
4/39

خير
106
6/60

جمع
175
100
ساعت حادثه

9-7
7
4

12-10
35
20

14-13
18
3/10

17-15
23
1/13

20-18
47
9/26

22-21
45
7/25

جمع
175
100

ادامه جدول شماره (1)
فرواني
متغيرها
تعداد
درصد
فرد
مراقبت کننده
در زمان حادثه
مادر
61
9/34

پدر و مادر
35
20

خواهر و برادر
2
1/1

پرستار
2
1/1

همه اعضاي خانواده
75
9/42

جمع
175
100
مکان وقوع سوختگي
آشپزخانه
75
9/42

اتاق خواب
19
9/10

اتاق نشيمن
48
4/27

حمام
8
6/4

حياط
25
2/14

جمع
175
100
جدول فوق نشان ميدهد که اکثريت نمونههاي مورد پژوهش (4/91 %) از واحدها سابقه سوختگي نداشتند و بيشتر (6/32 %) سوختگي در اندام تحتاني و (7/69 %) سوختگي درجه دو، (6/64 %) سوختگي کمتر از 10 درصد داشتند. اکثريت نمونهها (4/79% ) سوختگي به علت مايعات داغ داشتند. همچنين بيشترين (6/44 %) خوددرماني در منزل با آب سرد بود. اکثريت (9/62 %) کودکان بصورت سرپايي تحت درمان قرار گرفتند و بيشترين موارد سوختگي (5/48 %) در فصل تابستان، (6/60 %) روز غير تعطيل و (1/13 %) بين ساعت 20- 18 رخ دادهاند. در اکثريت (9/42 %) نمونههاي مورد پژوهش در زمان وقوع حادثه همه اعضاي خانواده حضور داشتند. بيشترين (9/42 %) مکان وقوع سوختگي آشپزخانه بود.

جدول شماره (2): توزيع واحدهاي مورد پژوهش بر حسب سن کودک در دو گروه کودکان باسوختگي و بدون سوختگي
گروهها

سن
با سوختگي
بدون سوختگي
نتيجه و نوع آزمون

تعداد
درصد
تعداد
درصد

24-12 ماه
103
9/58
66
7/37
03/19 = Pearson
4 = df
001/0 P

36-25 ماه
15
6/8
30
1/17

48-37 ماه
18
3/10
22
6/12

60-49 ماه
7
4
18
3/10

72-61 ماه
32
2/18
39
3/22

جمع
175
100
175
100

ميانگين و انحراف معيار
18/2 ± 63/30
24/2 ± 61/38

ميانه
20
36

اطلاعات جدول فوق نشان ميدهد که توزيع سن در دو گروه مورد مطالعه يکسان نبوده و از لحاظ آماري معنيدار بوده است بطوريکه تعداد نمونهها در گروه سني 24-12 ماه در گروه کودکان با سوختگي بالغ بر 20 درصد بيشتر از گروه کودکان بدون سوختگي ميباشد.

جدول شماره (3): توزيع واحدهاي مورد پژوهش بر حسب مشخصات فردي (جنس کودک و ترتيب تولد و سابقه بيماري) در دو گروه کودکان باسوختگي و بدون سوختگي
گروه مطالعه
متغيرها
با سوختگي
بدون سوختگي
نتيجه و نوع آزمون

تعداد
درصد
تعداد
درصد

جنس
پسر
91
52
97
4/55
41/0 = Pearson
1 =df
52/0 P
NS
87/0 =OR
(32/1 ، 52/0)

دختر
84
48
78
6/44

جمع
175
100
175
100

ترتيب تولد
اول
99
6/56
99
6/56
89/1 = Pearson
3 = df
59/0 P
NS

دوم
60
3/34
54
9/30

سوم
14
8
17
6/9

چهارم
2
1/1
5
9/2

جمع
175
100
175
100

سابقه بيماري کودک
دارد

13
4/7
11
3/6
17/0 =Pearson
1 =df
67/0 P
NS
OR = 39/1
(13/3 ، 62/0)

ندارد
162
6/92
164
7/93

جمع
175
100
175
100

با توجه به اطلاعات جدول فوق توزيع جنس کودک، ترتيب تولد و سابقه بيماري کودک در دو گروه کودکان با سوختگي و بدون سوختگي يکسان بوده و از لحاظ آماري معنيدار نيست.

(نتيجه و نوع آزمون: 001/0 P 3 df = 64/30 = (Pearson
نمودار فوق نشان ميدهد که توزيع مکاني که کودک بيشتر وقت خود را ميگذراند از نظر آماري معنيدار است بطوريکه درصد کودکاني که بيشتر وقت خود را در اتاق نشيمن ميگذرانند در گروه بدون سوختگي حدوداً 2 برابر گروه کودکان با سوختگي ميباشد.

جدول شماره (4): توزيع واحدهاي مورد پژوهش بر حسب مشخصات خانوادگي(سن و تحصيلات والدين) در دو گروه کودکان با سوختگي و بدون سوختگي
گروه مطالعه
متغيرها
با سوختگي
بدون سوختگي
نتيجه و نوع آزمون

تعداد
درصد
تعداد
درصد

سن پدر
25-17
4
3/2
7
4
8/5 = Pearson
4 = df
21/0 P
NS

30-26
54
9/30
51
1/29

35-31
53
2/30
44
1/25

40-36
45
7/25
40
9/22

40
19
9/10
33
9/18

جمع
175
100
175
100

ميانگين و انحراف معيار
59/5 ± 86/33
36/7 ± 005/35

ميانه
34
34

تحصيلات مادر

بيسواد
13
4/7
5
9/2
04/5 = Pearson
3 = df
45/0 P
NS

زير ديپلم
80
7/45
81
3/46

ديپلم
65
2/37
58
1/33

تحصيلات دانشگاهي
17
7/9
31
7/17

جمع
175
100
175
100

جدول فوق نشان ميدهد که توزيع سن پدر و تحصيلات مادر در کودکان با سوختگي و بدون سوختگي يکسان بوده و از نظر آماري معنيدار نيست.

(نتيجه و نوع آزمون: 002/0 P 4 =df 32/16 = (Pearson
ميانگين و انحراف معيار گروه کودکان با سوختگي (61/5 ± 29) ميانه 29
ميانگين و انحراف معيار گروه کودکان بدون سوختگي (40/6 ± 34/30) ميانه 29

نمودار فوق نشان ميدهد که توزيع سن مادر در دو گروه يکسان نبوده و از لحاظ آماري معنيدار ميباشد بطوريکه درصد مادران بالاي 40 سال در گروه کودکان بدون سوختگي 8/6 برابر گروه کودکان با سوختگي ميباشد.

(Pearson45/21 = df 3 = P (نتيجه و نوع آزمون: 001/0
نمودار فوق نشانگر آن است که توزيع ميزان تحصيلات پدر در دو گروه يکسان نبوده و از نظر آماري معنيدار است بطوريکه درصد پدران با تحصيلات دانشگاهي در گروه کودکان بدون سوختگي تقريباً 3 برابر گروه کودکان با سوختگي ميباشد.

جدول شماره (5): توزيع واحدهاي مورد پژوهش بر حسب مشخصات خانوادگي (سابقه بيماري و اعتياد والدين) در دو گروه کودکان با سوختگي و بدون سوختگي
گروه مطالعه

متغيرها
با سوختگي
بدون سوختگي
نتيجه و نوع آزمون

تعداد
درصد
تعداد
درصد

سابقه بيماري پدر

دارد
9
1/5
5
9/2
19/1 = Pearson
1 =df
27/0 P
NS
84/1 =OR
(61/5 ، 6/0)

ندارد
166
9/94
170
1/97

جمع
175
100
175
100

سابقه بيماري مادر

دارد
4
3/2
5
9/2
تست دقيق فيشر
75/0 P
NS

ندارد
171
7/97
170
1/97

جمع
175
100
175
100

اعتياد پدر

دارد
37
1/21
32
3/18
تست دقيق فيشر
29/0 P
NS

ندارد
138
9/78
143
7/81

جمع
175
100
175
100


پاسخی بگذارید